Privaatsustingimused ja isikuandmete töötlemine

Käesolevad privaatsustingimused sisaldavad infot selle kohta, kuidas ja milleks Profiseadmete OÜ (www.profiseadmed.ee haldaja) isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Privaatsustingimused lähtuvad andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR- General Data Protection Regulation).

Privaatsustingimuste eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmed on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava isiku kohta, näiteks ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress ning teave käesoleva lehe www.profiseadmed.ee külastuste, sotsiaalmeedia kanalite ja Profiseadmete OÜ teenuste kasutamise kohta.

Külastades ja lugedes käesolevat lehte, nõustute isikuandmete töötlemise tingimustega nagu on kirjas käesolevas privaatsustingimustes.

1. Isikuandmete vastutav töötaja

Profiseadmete OÜ-s on isikuandmete töötlemise eest vastutav töötaja Kadri Freiberg. Kontakt tel. +372 55 531 889 või e-mail info@profiseadmed.ee.

2. Kelle isikuandmeid Profiseadmete OÜ töötleb?

Profiseadmete OÜ töötleb nende olemasolevate ja potentsiaalsete klientide andmeid, kes on avaldanud soovi Profiseadmete OÜ teenuseid kasutada või on neid teinud varasemalt. Teatud juhtudel töötleb ettevõte isikuandmeid, mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest.

3. Kliendi isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Ettevõte töötleb isikuandmeid selleks et pakkuda oma olemasolevatele ja potentsiaalsetele klientidele kvaliteetsemat teenust ja informatsiooni. Näiteks töötleb Profiseadmete OÜ isikuandmeid klientide ostukäitumise kohta, kodulehe www.profiseadmed.ee külastatavuse, uudiskirja ja reklaamide lugemise ja avamise kohta.

Profiseadmete OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

 • Kliendibaasi loomine ja haldamine;
 • Teenuste/toodete loomine ja klientidele pakkumine;
 • Teenuste/toodete kasutatavuse analüüsimine ja täiustamine;
 • Käesoleva kodulehe haldamine ja arendamine;
 • Õigusaktidest tulenevate nõuete täitmine.

4. Profiseadmete OÜ töötleb järgmiseid isikuandmeid

 • Kontaktandmed – ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber;
 • Lepingu täitmise käigus kogutavad ja tekkivad andmed – isikukood või sünniaeg;
 • Automaatselt kogutavad andmed – kasutaja veebibrauserilt saadud andmed;
 • Uudiskirjaga saadud andmed – uudiskirja lugemise aktiivsus ja sisu;
 • Muud isikuandmed mis on kättesaadavad avalikest andmebaasidest (nt Google, www.rik.ee, www.teatmik.ee, Facebook, Instagram, LinkedIn jt.)

5. Isikuandmete jagamine ja säilitamine

Profiseadmete OÜ ei edasta kliendi andmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda ega ei jaga isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a alljärgnevatel juhtudel:

 • Riikliku järelvalve asutustele (nt Politsei, KAPO jt.);
 • Võlgade sissenõudmisega tegelevatele ettevõtetele (nt maksehäireregistrid, kohtutäiturid)

Hetkel kui klient teavitab soovist lõpetada isikuandmete kasutamine, siis eemaldatakse isiku andmed ettevõtte andmebaasist. Ettevõttel jääb õigus edastada infot isikuandmete kohta riigikliku järelvalve asutustele kui see nõue tuleneb seadusest.

Profiseadmete OÜ säilitab isikuandmeid niikaua kui nende kogumine on eesmärkide saavutamiseks vajalik ja kuni on vaja täita lepingutest ja/või seadusest tulenevaid kohustusi.

Käesolevad privaatsustingimused on kehtivad alates 20.04.2020.a.