Profiseadmete OÜ pakub kõikidele enda toodetele nii garantiid kui ka kvaliteetset 24 h ööpäevas kättesaadavat hooldusteenust.

Hooldustööde tellimiseks ning vajadusel garantiiga seotud küsimuste tekkimisel palume Teil võtta meiega ühendust telefoni- või e-posti teel.

Pretensioonide esitamise tingimused profiseadmetele:

Kõikidele Profiseadmete OÜ poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud profiseadmetele saab esitada pretensioone 12 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras v.a. juhtudel kui Lepingus on sätestatud ja kokku lepitud teisiti.

Aeg algab seadme üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev. Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.

Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide kõrvaldamist Profiseadmete OÜ poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega sellisete vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija toote garantiikaardi või originaalmüügidokumendi esitamisel. Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt ette nähtud, käesolevad tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Profiseadmete OÜ vahel sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi.

Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

  1. transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
  2. toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või kasutamisest või ülekoormamisest;
  3. toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu, või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
  4. toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;
  5. maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
  6. toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi tootega;
  7. kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
  8. sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
  9. ostja süülisest tegevusest. Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiilja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).

Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi. Kõik pretensioonid esitatakse otse Profiseadmete OÜ esindajale või Proifiseadmete OÜ poolt hooldustehnikule.

Pretensioone lahendavad üksnes Profiseadmete OÜ poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel selle asendamist või lepingust taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi. Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis asendatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.

Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja raskete toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja. Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel, lahendab vaidluse Profiseadmete OÜ volitatud hoolduse spetsialist.

Profiseadmete OÜ